Tietosuojaseloste – Privacy Policy

— You can find the English version below —

Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679 (GDPR) mukainen tietosuojaseloste. Sen tarkoitus on kertoa miten yritys Tmi Tiina Tyni kerää ja käsittelee henkilötietoja.

Päivitetty viimeksi 26.2.2023.

Yhteystiedot

Tmi Tiina Tyni/Tiina Tyni

Osoite: Talonpojankatu 6 H 25, 37120 Nokia

Y-tunnus: 3158206-6

Verkkosivu: tiinatyni.com

Sähköposti: info@tiinatyni.com

Kenen tietoja kerätään ja käsitellään

Henkilöt joiden tietoja kerätään ja käsitellään ovat

 • Tmi Tiina Tynin asiakkaita,
 • Tmi Tiina Tynin potentiaalisia asiakkaita, ja
 • tiinatyni.com verkkosivustolla kävijöitä.

Miksi henkilötietoja käsitellään (mukaanlukien oikeusperusteet)

Henkilötietoja käsitellään Tmi Tiina Tynin tarjoamien palveluiden markkinointia, myyntiä, asiakassuhteen hoitamista ja tiinatyni.com verkkosivuston kehittämistä ja parantamista varten. Myös laissa säädetyt velvollisuudet kuten kirjanpidon laatiminen edellyttävät joidenkin henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteina ovat

 • suostumus, esimerkiksi tiinatyni.com -verkkosivuston yhteydenottolomakkeella annetut tiedot,
 • sopimus, jossa henkilö on yhtenä osapuolena,
 • lakisääteinen velvollisuus (kirjanpito), ja
 • yrityksen oikeutettu etu, esimerkiksi asiakasyhteyden ylläpitämiseksi ennen toimeksiantosopimusta.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Mitä henkilötietoja kerätään

Henkilötiedoista tallennetaan yleensä henkilön nimi, asema, yritys, yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero), tiedot tilatuista palveluista sekä niiden toimitus- ja laskutustiedot.

Jos henkilö kirjoittaa kommentin tiinatyni.com blogiin, hänestä tallennetaan hänen antamansa nimi ja sähköpostiosoite sekä vapaaehtoisesti annettu kotisivuosoite. Lisäksi tiinatyni.comin käyttämä WordPress alusta tallentaa oletusarvoisesti kommentoijan IP-osoitteen, koska se auttaa roskapostitapauksissa sivuston ylläpitäjää (Tmi Tiina Tyni) rajoittamaan tai estämään roskapostia. IP-osoitteita ei käytetä muihin tarkoituksiin.

Google Analyticsin (Google Analytics 4, GA4) käyttämät evästeet tallentavat tietoja kuten millä sivuilla henkilö käy tiinatyni.comissa, kuinka kauan hän viipyy sivustolla, minkä verkkopalvelun kautta hän saapui sivustolle ja mitä linkkejä hän klikkasi. Evästeiden avulla kävijöitä ei pyritä tunnistamaan ja tietoja käytetään pääasiassa anonymisoidussa muodossa. GA4 anonymisoi IP-osoitteet. Tämä tarkoittaa sitä että GA4 ei kerää tai säilö käyttäjän kokonaista IP-osoitetta, vaan se säilöö vain lyhennetyn version, eikä käyttäjää täten voi seurata IP-osoitteen avulla.

Kuka käsittelee henkilötietoja

Henkilötietoja käsittelee pääsääntöisesti vain Tmi Tiina Tynin yrittäjä Tiina Tyni Suomessa.

Rajatusti tietoja käsittelevät Suomessa toimivat yritykset, joilta Tmi Tiina Tyni hankkii esimerkiksi kirjanpidon palveluja. Nämä yritykset ovat omalta osaltaan sitoutuneet noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

Henkilötietoja ei luovuteta Tmi Tiina Tynin ulkopuolelle suoramarkkinointitarkoituksiin.

Viranomaisille henkilötietoja luovutetaan pyydettäessä voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Mistä käsiteltyjä henkilötietoja saadaan

Käsitellyt henkilötiedot saadaan henkilöiltä itseltään, mm. tiinatyni.comin yhteydenottolomakkeella lähetetyistä viesteistä, blogikommenteista, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median kautta, sopimuksista, tapaamisista ja muista tilanteista, joissa henkilö luovuttaa tietojaan.

Yritysten yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta ja hakemistopalveluista.

Tietoja kerätään myös Google Analyticsin (Google Analytics 4, GA4) avulla. Katso tarkemmat tiedot alla olevasta Analytiikka ja evästeet osiosta.

Luovutetaanko ja siirretäänkö tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tmi Tiina Tyni ei siirrä tai luovuta henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Google Analytics (Google Analytics 4, GA4) lähettää henkilötietoja Euroopan ulkopuolelle. Kuitenkin tällä sivustolla käytetty GA4 anonymisoi eurooppalaisten käyttäjien IP-osoitteet Euroopassa ennen ulkopuolelle lähetystä. Tämän sivuston GA4 ei käytä Google Ads ja Google Signals palveluita.

Miten henkilötietoja suojataan

Henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti ja huolellisesti. Tiedot on suojattu niin, ettei ulkopuolisilla ole pääsyä niihin. Ne yritykset joilta Tmi Tiina Tyni hankkii palveluja, vastaavat tietojen suojauksesta asianmukaisesti omassa yrityksessään.

Miten kauan tietoja säilytetään

Tietoja säilytetään vain sen ajan, joka on tarpeellista asiakkuuden hoitamiseksi, kirjanpitosyistä tai lain muutoin edellyttämän ajan.

Google Analytics säilyttää keräämiänsä käyttäjä-tason henkilötietoja enintään 14 kuukautta ja muita tapahtumia 2 kuukautta.

Oikeutesi tietojen suhteen

Sinulla on oikeus pyytää Tmi Tiina Tyniltä pääsyä itseäsi koskeviin tietoihin, pyytää tietoihisi oikaisua tai poistamista, pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa
tietojesi käsittelyä sekä oikeutta siirtää antamasi tiedot järjestelmästä toiseen.

Tietojen poistamisen osalta on huomioitava että rekisterinpitäjän velvollisuus henkilötietojen säilyttämiseen perustuu tietyiltä osin laissa säädettyyn velvollisuuteen.

Lähetä kaikki pyynnöt kirjallisesti tämän selosteen alussa mainitulle yhteyshenkilölle.

Lisäksi sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos katsot että Tmi Tiina Tyni on rikkonut tietosuojaa koskevaa lainsäädäntöä sinuun liittyvässä henkilötietojen käsittelyssä.

Analytiikka ja evästeet

Tiinatyni.com käyttää Google Analytics (Google Analytics 4, GA4) työkalua sivuston kehittämiseksi ja parantamiseksi. Sillä kerätään tietoja sivuston kävijöistä. Tietojen keräämiseen käytetään evästeitä (engl. ”cookies”), jotka ovat pieniä tunnistetiedostoja, jotka tallentuvat sille laitteelle, jota kävijä käyttää tiinatyni.comissa vierailemiseen. Evästeiden avulla kävijöitä ei pyritä tunnistamaan ja tietoja käytetään pääasiassa anonymisoidussa muodossa. HUOM – GA4 anonymisoi IP-osoitteet automaattisesti. Evästeet auttavat ymmärtämään muun muassa mitkä sivut kiinnostavat kävijöitä eniten ja miten kävijät liikkuvat sivuston sisällä. Kerättyä dataa ei jaeta muille osapuolille.

Evästeiden pois kytkeminen

Voit kytkeä evästetoiminnon pois päältä selaimesi asetuksista vieraillessasi sivustolla, mutta sivusto ei välttämättä toimi silloin häiriöittä. Voit myös kieltäytyä ei-pakollisista evästeistä sivuston evästevalintaikkunassa. Tällöinkin sivuston toiminnassa saattaa esiintyä häiriöitä.


Privacy Policy

This is a privacy policy in compliance with EU general data protection regulation 2016/679 (GDPR). Its purpose is to describe how the company Tmi Tiina Tyni collects and processes personal information.

Last modified: 26.2.2023

Contact details

Tmi Tiina Tyni/Tiina Tyni

Address: Talonpojankatu 6 H 25, 37120 Nokia Finland

Finnish Business ID: 3158206-6

Website: tiinatyni.com

Email: info@tiinatyni.com

Whose personal information is collected and processed

The persons whose personal information is collected and processed are

 • clients of Tmi Tiina Tyni,
 • potential clients of Tmi Tiina Tyni, and
 • website visitors of tiinatyni.com.

Why is personal information processed (including legal reasons)

Personal information is processed for the purposes of marketing, sales and client relationship management of Tmi Tiina Tyni’s services, and to develop and improve tiinatyni.com website. Legal requirements such as accounting require the processing of some personal data too.

The legal reasons for the processing of personal data are

 • registered person’s consent, such as data provided on tiinatyni.com website contact form,
 • contract in which the registered person is one party,
 • legal obligation (accounting), and
 • register holder’s legitimate interest, for example to maintain a connection with the client before a contract has been made.

The data is not used for automated decision-making or profiling.

What kind of personal information is collected

Typically person’s name, title, company, contact details (address, email address, phone number), information about purchased services and their delivery and invoice information are collected.

If a person writes a comment on tiinatyni.com blog, the name and email address as well as optional website address she/he has provided will be stored. In addition, tiinatyni.com WordPress platform stores commenter’s IP-address by default, because in case of spam it helps the person running the website (Tmi Tiina Tyni) to limit or prevent spam. IP-addresses are not used for any other purpose.

Google Analytics (Google Analytics 4, GA4) cookies store information such as which pages the person visits on tiinatyni.com, how long the person spends time on the website, which web service the person used to come to tiinatyni.com and which links she/he clicked. Cookies are not used to identify visitors and the information is used mainly in anonymised form. GA4 anonymises IP-addresses. This means that GA4 does not collect or store the full IP-address of the user, but stores a truncated version. Therefore the user cannot be tracked by using the IP-address.

Who processes the personal information

Personal data is processed mainly only by Tmi Tiina Tyni’s entrepreneur Tiina Tyni in Finland.

Those companies in Finland, which Tmi Tiina Tyni uses for example for accounting services, process the information with limitations. These companies themselves are committed to following data protection regulation.

Personal information is not disclosed outside Tmi Tiina Tyni for direct marketing purposes.  

Personal information will be disclosed to authorities by request according to current legislation.

Where does the processed personal information come from

Processed personal information is received from the persons themselves, for example from messages sent on tiinatyni.com contact form, blog comments, by email, by phone, on social media, from contracts, in meetings and other situations where the person gives her/his data.

Data of companies’ contact persons can be collected also from publicly accessible sources such as websites and directory services.

Data is collected via Google Analytics too (Google Analytics 4, GA4). See Analytics and cookies section below for more information.

Is the personal information disclosed and transferred outside the EU and EEA

Tmi Tiina Tyni does not disclose or transfer personal data outside the EU or EEA.

Google Analytics (Google Analytics 4, GA4) shares personal data outside Europe. However, the GA4 used on this website anonymises the IP-addresses of European users in Europe before sending them outside Europe. The GA4 used on this website does not use Google Ads and Google Signals.

How is the personal information protected

Personal data is processed confidentially and with care. The data is protected so that outsiders do not have access to it. Those external companies that Tmi Tiina Tyni uses to get services from, maintain proper data protection measures on their own.

How long is the personal information kept

The data is stored only as long as needed to manage a customer relationship, to allow accounting to take place, or for the time otherwise required by law.

Google Analytics stores collected user-level personal data for a maximum of 14 months and data of other level events for 2 months.

Your data protection rights

You have the right to ask Tmi Tiina Tyni for access to your information, request to rectify or erase your information, request to restrict or object to the processing of your information and the right to transfer your information you gave us to another system.

As for erasing personal information, please note that the information holder’s obligation to keep personal information is based to a certain extent on a legal obligation.

Please send all requests in writing to the contact person stated at the beginning of this policy.

In addition, you have the right to make a complaint to Data Protection Ombudsman, if you think that Tmi Tiina Tyni has violated data protection legislation in the processing of your personal information.

Analytics and cookies

Tiinatyni.com uses Google Analytics (Google Analytics 4, GA4) tool to develop and improve the website. With it, information is collected from website visitors. The information is collected by cookies, which are small files stored on the device which the visitor uses when visiting tiinatyni.com. The purpose is not to identify visitors with cookies and the information is used mainly in anonymised form. NOTE – GA4 anonymises IP-addresses automatically. The cookies help to understand for example which pages interest the visitors the most and how the visitors move in the website. The collected information is not shared to outsiders.

Disabling cookies

You can disable cookies on your browser settings when you visit the site, but the site may not work normally then. You can also decline optional cookies on the cookie consent banner when you visit tiinatyni.com. The site may not work normally then either.